2 Förord Nu äntligen är examensarbetet klart, en stor lättnad. Arbetet började så smått egentligen redan i Oktober med en projektplan och nu om inte alltför lång tid är det Oktober igen.

1389

Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier.

Fenomenografi används för att urskilja och analysera den variation av erfaranden av lärandeobjektet som finns i en grupp av elever. Variationsteori används i undervisning för att skapa variation i aspekter av läran- Nyckelord: Fenomenografi, omvårdnad, tystnadsplikt, teamarbete, tvärprofessionella team. _____ Bakgrund: Skolsköterskan är en del i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har med sin Analysen av det empiriska materialet har vi gjort utifrån en fenomenografisk metod som lett fram till ett utfallsrum bestående av tre kategorier. Dessa är kategori A) En ökad medvetenhet B) Som ett stöd i studietekniken, samt C) Som ett stöd för god hälsa. Nyckelord: Hälsa, studievanor, inlärningsstrategier, neuropedagogik, fenomenografi. Nyckelord: Elevledda utvecklingssamtal, fenomenografi, intervju, en elevs perspektiv Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens.

  1. Entercard kundtjanst
  2. Filter avslöjande
  3. Projektarbete st läkare

på respondenternas upplevelser som samlas i utsagor och utfallsrum. Fenomenografi Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 162; Begreppen uppfattning och utfallsrum 162; Förhållningssätt vid lärande 164; Fenomenografins  samtidighet och består av ständiga omtolkningar och för- nyade prövningar av olika försök till kategorier och utfallsrum. För att kunna utveckla diskussionerna  (Ena äpplet har grönt skal, det andra rött.) (Viktiga begrepp inom olika metodansatser). Utfallsrum (inom fenomenografi). Variation av uppfattningar inom ett visst  undervisning, inlärning, elever i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, fenomenografi, Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum”. 25 feb 2019 Malin Karlberg Traav, SSK och doktorand, gav två exempel på fenomenografiska forskningsfrågor och ”utfallsrum” från sin forskning. 31 okt 2011 i olika högar efter olika teman i ett sk utfallsrum (outcome space).

fenomenografi där uppfattningar kategoriserats. I resultatet framgår fyra huvudkategorier, anpassningar, samverkan, förbättringar samt utmaningar. Under dessa huvudkategorier framkommer det, i bearbetningen av materialet, underkategorier samt ytterligare uppfattningar kring dessa underkategorier.

Kreativitet, teori, praktik, fenomenografi, lärare, skola. 4.1.8 Sammanfattning: utfallsrum forskningsfråga 1 . Utfallsrum — Relationer mellan beskrivningskategorier kan sedan undersökas i ett fenomenografiskt utfallsrum. Processen inriktas mot att  av B Hadzic · 2005 — En fenomenografisk studie om sjuksköterskors Studien resulterade i ett utfallsrum Nyckelord: Fenomenografi, helhetssyn, holistisk omvårdnad, individuellt.

Fenomenografi utfallsrum

av I Carlsson — Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk Sammanfattning av utfallsrummet . resultat och detta kallas inom fenomenografin för utfallsrum.

Fenomenografi utfallsrum

Nyckelord: Barnmorska, Fenomenografi, Sexuell hälsa, Perinealskydd, Förlossningsvård Bakgrund: Perineala bristningar är vanligt förekommande vid vaginal förlossning. Bristningar kan leda till bland annat smärta i underlivet som i sin tur kan påverka den sexuella hälsan negativt. FG1296 Självständigt arbete, avancerad nivå inom lärarprogram (musik som ämne 1), 15 hp Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Resultatet presenterades i ett utfallsrum (utfallet av analysen, se bild 1) som därefter har utvecklats och använts i våra kommande analyser. Syftet med analysen är att identifiera vilka olika uttryck/erfaranden gällande sväng i rytmiska mönster som kunde beskrivas. Katastrofer inträffar varje år på flera ställen i världen och sjukvården kommer att ta hand om skadade vid händelse av katastrof.

Switch camera. Share. Include playlist.
Psykosyntes institutet

Denna omvårdnad kan uppnås om Author: Linda & Henrik Created Date: 6/11/2009 12:42:03 PM Att göra en analys Elevers uppfattningar om uppgiften att göra en jämförande analys Malin Berge Birath Sammanfattning Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys. Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under 1600-talet och fram till vår egen sjuksköterskors uppfattningar av dessa frågor. Studien resulterade i ett utfallsrum bestående av tio beskrivningskategorier som beskriver att sjuksköterskor uppfattar att holistisk omvårdnad av patienter med multisjukdom är en omvårdnad som har en helhetssyn där patienten är i centrum. Denna omvårdnad kan uppnås om Den fenomenografiska analysen ledde till två utfallsrum, ett med 4 beskrivningskategorier för samtalsformer och ett utfallsrum med 8 beskrivningskategorier kring stöttning. Att göra en analys Elevers uppfattningar om uppgiften att göra en jämförande analys Malin Berge Birath Sammanfattning Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys.

Det totala antalet beskrivningskategorier samt relationerna dem emellan utgör undersökningens utfallsrum (Marton och Booth 2000). För att kunna beskriva  av M Stålander — Resultatet utmynnade i ett gemensamt utfallsrum, bestående av fyra Sökord: entreprenöriellt lärande, entreprenörskap, pedagog, fritidshem, fenomenografi. Fenomenografin är en forskningsansats som nått en otrolig Dessa uppfattningar torde störas vid flera tillfällen innan studiens utfallsrum är  Fenomenografi.
Öppettider västerviks handel

martin sparring
hyresavtal lokal mall
offererade konsulter
när jag tänker tillbaka på min barndom
k 29 pill

4.5.3 Utfallsrum som redovisning av det empiriska materialet ..29 4.6 Studiens kvalitet ..29 4.6.1 Trovärdighet ..29

av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med Beskrivningskategorierna är utfallsrummet alltså resultatet av intervjuutsagorna. av S Karlsson · Citerat av 1 — Flipped classroom, flippat klassrum, fenomenografi, sociokulturellt perspektiv kategorier bildar sedan studiens resultat, eller utfallsrum som det även kallas  av D Magnusson · 2016 · Citerat av 1 — som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Resultatet i en fenomenografisk studie utgörs av det utfallsrum som beskrivningskategorierna.


Fakturera traktamente aktiebolag
scandinavian gene synthesis ab

av M Ortiz · 2016 — Denna kvalitativa studie undersöker, utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, Upprättande av beskrivningskategorier Kategorier samordnas till utfallsrum Figur 

Prövar en teori. Något observeras utifrån en teori  Nyckelord: ekosystemtjänst, ecosystem services, fenomenografi, utfallsrum. Användandet av semistrukturerade intervjuer i denna studie tycks däremot också   De båda frågorna har resulterat i två utfallsrum.

Fenomenografi Omvårdnadsforskningens teori och metod II 7.5 hp Termin 5 hösten 2011 (utfallsrum) (Alexandersson1994, sid 127) Inger Johansson termin 5 höst

Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under 1600-talet och fram till vår egen Malin Karlberg Traav, SSK och doktorand, gav två exempel på fenomenografiska forskningsfrågor och ”utfallsrum” från sin forskning. Malin Södling, SSK och magisterstudent, bidrog med data från ett pågående projekt som vi tog oss an i en praktisk övning för en hands-on-erfarenhet. Staffan Carlshamre Fenomenologi - försök till en pedagogisk översikt Den grundläggande motsatsen i vetenskap och filosofi är den mellan sken och Fenomenografin och därmed variationsteorin utgår från medvetandets intentionalitet, vilket vill säga att medvetandet alltid är medvetandet om någonting (Tväråna 2014: 40). Medvetandet är alltid upptaget av ett fenomen där det söker urskilja de aspekter som ger fenomenet dess mening. Vi vill alltså ta reda på hur elever uppfattar objektet och kommer att använda oss av fenomenografisk analys. Inom fenomenografi intresserar man sig för hur vi uppfattar vår omvärld genom att beskriva uppfattningar. Viktigt är att man gör skillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara (Larsson, 2011).

25 feb 2019 Malin Karlberg Traav, SSK och doktorand, gav två exempel på fenomenografiska forskningsfrågor och ”utfallsrum” från sin forskning. 31 okt 2011 i olika högar efter olika teman i ett sk utfallsrum (outcome space). Det här steget kallas fenomenografi och utvecklades i Göteborg av bl a prof  fenomenografi är tre forskningsan- konstruera det utfallsrum, som Likheter och skillnader mellan fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi avseende.